Մեկնություն - ՊԵՏՐՈՍ ԱՌԱՔՅԱԼԻ ԸՆԴՀԱՆՐԱԿԱՆ ԱՌԱՋԻՆ ՆԱՄԱԿԸՆԵՐԱԾՈՒԹՅՈՒՆ
ՊԵՏՐՈՍ ԱՌԱՔՅԱԼԻ ԸՆԴՀԱՆՐԱԿԱՆ ԱՌԱՋԻՆ ՆԱՄԱԿԸ 

Նոր Կտակարանում Ընդհանրական յոթ նամակներից են Պետրոս առաքյալի երկու նամակները: Առաջին նամակն ուղղված է «Աստծու ընտրյալներին», այսինքն՝ քրիստոնյաներին, որոնք ցրված էին Փոքր Ասիայի հյուսիսային և արևելյան կողմերում: Այս շրջանների եկեղեցիները հիմնվել էին Պողոսի կամ նրա գործակիցների ջանքերով:
Նամակում նշվում է, որ Պետրոսն ինքը այս նամակը գրում է Սիղվանոսի միջոցով:  Գրության վայր է համարվում Հռոմը, որին խորհրդանշորեն կոչվում է «Բաբելոն»: Գրության մոտավոր ժամանակ է համարվում 64-67թթ.:
Նամակի գլխավոր նպատակն է քաջալերել ընթերցողներին, որոնք իրենց քրիստոնեական հավատի համար գտնվում էին հալածանքների և նեղությունների մեջ: Հեղինակն այս մասին խոսելիս նրանց հիշեցնում է օրինակը Հիսուս Քրիստոսի, որի մահը, հարությունը և խոստացված գալուստը հույս պետք է ներշնչեն նրանց: Սրա լույսի տակ էլ ճշմարիտ քրիստոնյաները պետք է ընդունեն նեղությունները և դիմանան դրանց, որովհետև դա իրենց հավատի հարազատության երաշխիքն է: Եվ ովքեր դիմանան, պիտի վարձատրվեն, երբ Հիսուս Քրիստոսը կրկին հայտնվի:
Քաջալերական խոսքերի կողքին հեղինակը պահանջում է, որ ընթերցողներն իրենց հավատի մեջ միշտ արթուն և պատրաստ լինեն, ապրեն սուրբ կյանքով ու անկեղծ եղբայրությամբ և լինեն կենդանի տաճարներ՝ ամրորեն հաստատված Քրիստոսի ժայռի վրա:

ՆԱՄԱԿԻ ԱՄՓՈՓ ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹՅՈՒՆԸ

  Նախաբան (1.1-2):
  Հիշեցում Աստծու փրկագործության մասին (1.3-12)
 Մաքուր և սուրբ կյանքով ապրելու հորդորներ (1.13-2.10)
  Քրիստոնյայի պարտավորությունը նեղությունների ժամանակ (2.11-4.19)
 Քրիստոնեական հեզությունը և ծառայությունը (5.1- 11)
 Վերջաբան (5.12-14)
Ա Պետրոս 1 ՈՒՂԵՐՁ ԵՒ ՈՂՋՈՒՅՆ ԳՈՀՈՒԹՅՈՒՆ` ՓՐԿՈՒԹՅԱՆ ՀՈՒՅՍԻ ՀԱՄԱՐ ԿՈՉ` ՍՐԲՈՒԹՅԱՄԲ ԱՊՐԵԼՈՒ


Ա Պետրոս 2 ԿԵՆԴԱՆԻ ՎԵՄԸ ԵՒ ՍՈՒՐԲ ԱԶԳԸ ԱՊՐԵԼ ՈՐՊԵՍ ԱՍՏԾՈՒ ԾԱՌԱՆԵՐ ՔՐԻՍՏՈՆՅԱՆԵՐԻ ՊԱՐՏԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆԸ ԻՇԽԱՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՀԱՆԴԵՊ ՔՐԻՍՏՈՍԻ ՉԱՐՉԱՐԱՆՔՆԵՐԻ ՕՐԻՆԱԿԸ


Ա Պետրոս 3 ԿԱՆԱՅՔ ԵՒ ԱՄՈՒՍԻՆՆԵՐ ՉԱՐՉԱՐԱՆՔ ԱՐԴԱՐՈՒԹՅԱՆ ՀԱՄԱՐ ՔՐԻՍՏՈՍԻ ՀԱՐՈՒԹՅԱՆ ՏԻԵԶԵՐԱԿԱՆ ՀԱՂԹԱՆԱԿԸ


Ա Պետրոս 4 ՓՐԿՎԱԾ ԿՅԱՆՔԵՐ ԱՍՏԾՈՒ ՇՆՈՐՀՆԵՐԻ ԲԱՐԻ ՏՆՏԵՍՆԵՐԸ ՉԱՐՉԱՐՎԵԼ ԻԲՐԵՒ ՔՐԻՍՏՈՆՅԱՅ


Ա Պետրոս 5 ՀՈՐԴՈՐ ԵՐԵՑՆԵՐԻՆ ՀՈՐԴՈՐ ԵՐԻՏԱՍԱՐԴՆԵՐԻՆ ՎԵՐՋԻՆ ՀԱՆՁՆԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ ԵՒ ՀՐԱԺԵՇՏ